CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).
Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne;
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 4. sporządza poświadczenia;
 5. doręcza oświadczenia;
 6. spisuje protokoły;
 7. sporządza protesty weksli i czeków;
 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 11. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Przed dokonaniem czynności notarialnej można skorzystać z bezpłatnej informacji udzielanej przez notariusza, która dotyczy formy planowanej czynności, dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, a także kosztów związanych z czynnością. W mojej Kancelarii informacje te można uzyskać również w języku angielskim. Istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą Kancelarii w sytuacji, gdy przemawia za tym jej charakter lub szczególne okoliczności.