OPŁATY

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Zgodnie z art. 18. 1. ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, notariusze są płatnikami podatku od dokonanej w formie aktu notarialnego:

  1. darowizny;
  2. umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie;
  3. umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności;
  4. umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania.

W związku z powyższym, notariusz ma pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Zgodnie z art. 10.2. ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, zgodnie z prawem płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku.

OPŁATY SĄDOWE

Zgodnie z art. 7 § 2 in fine ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

WYNAGRODZENIE ZA CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Zgodnie z art. 5 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnych uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.