DOKUMENTY I INFORMACJE

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów można uzyskać w Kancelarii. Informacje udzielane są także telefonicznie i pocztą elektroniczną.
W celu przygotowania czynności notarialnej konieczne jest podanie danych podmiotów uczestniczących w czynności:

 1. Osoby fizyczne podają ; imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL (w przypadku braku PESEL – data urodzenia), numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, stan cywilny i informacje o obowiązującym ustroju majątkowym, ponadto w przypadku dokonywania czynności związanej prowadzoną działalnością gospodarczą konieczne jest podanie NIP-u.
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną podają NUMER KRS oraz informacje o osobach, które są uprawnione do ich reprezentowania.

Gdy strona nie występuje osobiście przy czynności notarialnej należy podać charakter i źródło przedstawicielstwa – na przykład przedłożyć pełnomocnictwo lub prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o ustanowieniu opieki oraz powołaniu opiekuna.

Poniżej wykaz podstawowych dokumentów potrzebnych do załatwienia poszczególnych spraw.

ZBYCIE LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Podstawowymi dokumentami przy zbyciu lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość są:

 1. Odpis zwykły księgi wieczystej lokalu.
 2. Podstawa nabycia lokalu – umowa (akt notarialny), dokument stwierdzający nabycie spadku albo inny dokument stwierdzający nabycie lokalu.
 3. Przy nabyciu lokalu w spadku (niezależnie od daty nabycia), a także w drodze umowy darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (zawartej po dniu 1 stycznia 2007 roku) wymagane jest także zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 4. Dodatkowo należy podać

  1. Wartość rynkową lokalu, a przy umowach sprzedaży także cenę.
  2. Termin wydania lokalu.
  3. Przy umowach odpłatnych - sposób rozliczeń finansowych (zapłaty ceny), informację czy środki pochodzą z kredytu udzielonego na ten cel wraz z umową kredytu, a także numery rachunków bankowych, na które mają zostać przelane należności.
  4. Informację czy w lokalu jest ktokolwiek zameldowany wraz z ewentualnym zaświadczeniem.
ZBYCIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU
 1. Podstawa nabycia prawa – umowa (akt notarialny), dokument stwierdzający nabycie spadku albo inny dokument stwierdzający nabycie prawa, w tym przydział wydany przez spółdzielnie mieszkaniową.
 2. Przy nabyciu prawa w spadku (niezależnie od daty nabycia), a także w drodze umowy darowizny lub nieodpłatnego zniesienia wspólności prawa (zawartej po dniu 1 stycznia 2007 roku) wymagane jest także zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 3. Odpis zwykły księgi wieczystej, gdy księga ta została założona.
 4. Zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie do lokalu.

Dodatkowo należy podać:

 1. Wartość rynkową lokalu, a przy umowach sprzedaży także cenę.
 2. Termin wydania lokalu.
 3. Przy umowach odpłatnych - sposób rozliczeń finansowych (zapłaty ceny), informację czy środki pochodzą z kredytu udzielonego na ten cel wraz z umową kredytu, a także numery rachunków bankowych, na które mają zostać przelane należności.
 4. Informację czy w lokalu jest ktokolwiek zameldowany wraz z ewentualnym zaświadczeniem.
ZBYCIE DZIAŁKI GRUNTU (NIEZABUDOWANEJ I ZABUDOWANEJ)
 1. Odpis zwykły księgi wieczystej lokalu.
 2. Wypis z rejestru gruntów, a jeżeli istnieje konieczność odłączenia działki do nowej księgi wieczystej, na przykład w sytuacji, gdy księga wieczysta obejmuje także inne działki, które nie będą zbywane - dodatkowo potrzebny jest wyrys z mapy ewidencyjnej na zbywaną działkę.
 3. Przy działkach zabudowanych – dodatkowo wypis z kartoteki budynków.
 4. Podstawa nabycia – umowa (akt notarialny), dokument stwierdzający nabycie spadku albo inny dokument stwierdzający nabycie gruntu.
 5. Przy nabyciu działki w spadku (niezależnie od daty nabycia), a także w drodze umowy darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności albo zasiedzenia (po dniu 1 stycznia 2007 roku) wymagane jest także zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 6. Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (względnie zaświadczenie o braku tego planu).

Dodatkowo należy podać:

 1. Wartość rynkową nieruchomości, a przy umowach sprzedaży także cenę.
 2. Termin wydania nieruchomości.
 3. Przy umowach odpłatnych - sposób rozliczeń finansowych (zapłaty ceny), informację czy środki pochodzą z kredytu udzielonego na ten cel wraz z umową kredytu, a także numery rachunków bankowych, na które mają zostać przelane należności.
 4. Informację czy w budynku jest ktokolwiek zameldowany wraz z ewentualnym zaświadczeniem.
PEŁNOMOCNICTWO
 1. Dane pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania).
 2. Informacje dotyczące sprawy, którą pełnomocnik ma załatwić w imieniu mocodawcy.
TESTAMENT
Dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia).
AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA (SPADEK)
 1. Odpis aktu zgonu spadkodawcy.
 2. PESEL zmarłego zamieszczony na akcie zgonu lub ostatni dowód osobisty zmarłego albo zaświadczenie o wymeldowaniu zmarłego z miejsca stałego pobytu.
 3. Wszystkie testamenty spadkodawcy.
 4. Odpisy skrócone aktów stanu cywilnego:
  - akt urodzenia w przypadku, gdy spadkobierca jest stanu wolnego albo nie zmienił nazwiska po wstąpieniu w związek małżeński,
  - akt małżeństwa w przypadku, gdy spadkobierca zmienił nazwisko po zawarciu związku małżeńskiego.
 5. Umowy zrzeczenia się dziedziczenia zawarte pomiędzy spadkodawcą a spadkobiercami.
ODRZUCENIE SPADKU/PRZYJĘCIE SPADKU
 1. Odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy.
 2. Testamenty spadkodawcy, gdy zostały sporządzone
PODZIAŁ MAJĄTKU PO USTANIU WSPÓLNOŚCI
 1. Umowa rozdzielności majątkowej (jeżeli podział następuje po ustaniu wspólności ustawowej w trakcie małżeństwa).
 2. Prawomocny wyrok orzekający rozwód albo odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją, że małżeństwo ustało na skutek rozwodu (jeżeli podział następuje po ustaniu małżeństwa).
 3. Dokumenty dotyczące przedmiotów, które podlegają podziałowi.
UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA
Odpis skrócony aktu małżeństwa, a w przypadku przedmałżeńskiej umowy majątkowej planowaną datę i planowane miejsce jego zawarcia.
HIPOTEKA
 1. Dokument stwierdzający istnienie wierzytelności, która ma zostać zabezpieczona.
 2. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości – potrzebne do rozporządzania nieruchomością.
PODDANIE SIĘ EGZEKUCJI
Dokument stwierdzający istnienie wierzytelności, która ma zostać zabezpieczona.